ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, ΤΚ 382 21, Βόλος
  • Κτήριο Δεληγιώργη, 2ος Όροφος
  • 24210 74989 / 24210 74965
  • support@inf-server.inf.uth.gr

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΒΑΣΗΣ

Γ

ια να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα υπολογιστικά συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, θα πρέπει να προμηθευτείτε τα προσωπικά σας αναγνωριστικά από την τεχνική υποστήριξη.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Τ

ο Ηλεκτρικό Ταχυδρομείο είναι μία από τις υπηρεσίες του Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ. Πληροφορίες για την υπηρεσία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (http://it.uth.gr/services/email). Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uth.gr .

Για να χρησιμοποιήσετε email clients, όπως το Microsoft Outlook δείτε τις οδηγίες.

Το μέγιστο μέγεθος μηνύματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συνημμένων αρχείων, είναι 10 ΜB.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σ

τους χρήστες παρέχεται αποθηκευτικός χώρος σε έναν κεντρικό διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο από οποιοδήποτε Η/Υ του εργαστηρίου ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα (Windows ή Linux) από το οποίο έχετε εισέλθει

  • Στα Windows αυτός ο χώρος εμφανίζεται ως δικτυακός δίσκος με όνομα G: (ή μέσω του network share \\inf-server\username).
  • Στο Linux, ο χώρος βρίσκεται στον κατάλογο /home/group/username.

Πρόκειται για τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο και στις δύο περιπτώσεις, επομένως, αν δημιουργήσετε ένα αρχείο στα Windows, αυτό θα είναι διαθέσιμο και στο Linux (και το αντίστροφο). Επίσης πρόσβαση στον αποθηκευτικό σας χώρο μπορείτε να έχετε και εκτός των υπολογιστικών συστημάτων των εργαστηρίων. Περισσότερα εδώ.

Μέγιστο Όριο αποθήκευσης είναι τα 900MB. Απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι ώστε να μην υπερβείτε το παραπάνω μέγεθος. . Στην περίπτωση αυτή η είσοδος του χρήστη στα υπολογιστικά συστήματα του τμήματος είναι αδύνατη.

ΛΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο

ι λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρέχουν την δυνατότητα να επικοινωνείτε με πολλαπλούς αποδέκτες, χρησιμοποιώντας μια μόνο διεύθυνση (e-mail address). Αποτελεί συνηθισμένη πρακτική να δημιουργείται μια τέτοια λίστα ανά μάθημα στην οποία εγγράφονται οι φοιτητές που το παρακολουθούν. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να αποστείλετε υλικό και ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για την δημιουργία μιας νέας λίστας, στέλνετε σχετικό αίτημα στην Τεχνική Υποστήριξη.


ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γ

ια το μάθημά σας μπορείτε να φτιάξετε ένα web site με URL της μορφής:

http://inf-server.inf.uth.gr/courses/CEXXX, (όπου ΧΧΧ ο κωδικός του μαθήματος) τοποθετώντας τα αρχεία της ιστοσελίδας στον υποκατάλογο CEXXX του χώρου κοινών δεδομένων.

Επίσης έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιείσετε την πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την δημιουργία του λογαριασμού σας στο eclass απαιτείται η εγγραφή σας ως "Εκπαιδευτής".


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Τ

ο τμήμα παρέχει την δυνατότητα φιλοξενείας προσωπικών ιστοσελίδων σε όλους τους χρήστες (καθηγητές, φοιτήτές, προσωπικό).

Μετά την δημιουργία του προσωπικού web site, τοποθετήστε τα αρχεία της ιστοσελίδας/ες στον υποκατάλογο public_html του προσωπικού σας αποθηκευτικού χώρου. (Το αρχείο που περιέχει την αρχική σελίδα του web site, θα πρέπει να έχει το όνομα index.html.) Ο συγκεκριμένος κατάλογος ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται:

  • WINDOWS: G:\public_html
  • LINUX: /home/username/public_html

Η σελίδα σας θα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: http://inf-server.inf.uth.gr/~username όπου “username” το προσωπικό σας αναγνωριστικό χρήστη.